Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Okiemdoktorluizy.pl

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
 2. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Produkt – przedmiot objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Sklepie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Sklepie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://okiemdoktorluizy.pl/regulamin-sklepu/
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://okiemdoktorluizy.pl,
 6. Sprzedawca – LUMEDIC PAWEŁ NAPIÓRKOWSKI z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11, lok. LU04, kod pocztowy 03-718 NIP: 7971680840, REGON 387988968.
 7. Formularz Zamówienia – przestrzeń w Serwisie oznaczona ikoną koszyka, która rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Etap ten nie jest równoznaczny z zawarciem Umowy.
 8. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za Produkt dostępnymi w Serwisie metodami płatniczymi.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

1. Urządzenie końcowe ze standardowym systemem operacyjnym, dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Włączona obsługa plików cookies

4. Włączona obsługa JavaScript

4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.

5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się bez zakładania Konta w Sklepie.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie jako klient niezarejestrowany – bez zakładania konta w Sklepie.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

2. Przejść do widoku koszyka,

3. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

4. Zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

5. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu. Moment zawarcia Umowy Sprzedaży nastąpi w momencie potwierdzenia w systemie Sklepu, że płatność realizowana przez Klienta przebiegła pomyślnie.

5. Potwierdzenie otrzymania płatności zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamowienia@doktorlu.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkcie 10.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Sprzedawce (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa zamówienia do Klienta następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, UPS, Fedex, GLS, Poczty Polskiej lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu Inpost.
 2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem dostawcy Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnionych przez dostawcę Przelewy24.pl określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tego dostawcę. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawcę Przelewy24.pl

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres zamowienia@okiemdoktorluizy.pl.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://okiemdoktorluizy.pl/wp-content/uploads/2024/03/Oswiadczenie_o_odstapienie_od_umowy-2024.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Postanowienia zawarte w niniejszym § 7 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

Rękojmia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Klient może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści na przykład pocztą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@okiemdoktorluizy.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://okiemdoktorluizy.pl/polityka-prywatnosci

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin 1_03_2021